Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Gebruikersvoorwaarden & Privacy-Statement “Werken bij ANWB”

Deze Gebruikersvoorwaarden & Privacy Statement zijn van toepassing op het gebruik van de Website “Werken bij ANWB” en bij het aanmaken van een Account “Jij en ANWB”.

Inleiding

Op de website www.werkenbijanwb.nl wordt informatie gegeven over de ANWB als als werkgever, arbeidsvoorwaarden, openstaande vacatures en stagemogelijkheden. De site geeft tevens de mogelijkheid om direct te solliciteren op bij de ANWB openstaande vacatures, een open sollicitatie in te sturen of te solliciteren naar een stageplaats. Tevens kan een Gebruiker via zijn of haar Account instellen of hij/zij op de hoogte wil blijven van updates, informatie en nieuws, binnen het opgegeven aandachtsgebied. Wij willen als organisatie aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevens bescherming en vinden het belangrijk om jou als bezoeker of sollicitant (hierna: Gebruiker) informatie te geven over:
• de persoonsgegevens die we van jou verwerken;
• de manier waarop wij dat doen;
• de verstrekking van gegevens aan anderen;
• hoe lang wij jou gegevens bewaren
• hoe wij deze gegevens beveiligen

1. Definities

1.1. ANWB: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2596 EC) aan de Wassenaarseweg 220 en aanbieder van de website “Werken bij ANWB”.
1.2. Content: alle informatie die door ANWB via de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de vacatures, voorwaarden, Account en de vacatures.
1.3. Data: alle informatie die door het gebruik van de website door ANWB van bezoekers en sollicitanten verzameld wordt.
1.4. Gebruiker: Een natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de website.
1.5. Gebruikersvoorwaarden: De voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de website “Werken bij ANWB”.
1.7. Persoonsgegevens: is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.8. Verwerken van persoonsgegevens: betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met de persoonsgegevens van Gebruiker, van verzamelen tot vernietigen.
1.9. Website: de website van ANWB, www.werkenbijanwb.nl die door ANWB wordt gebruikt ten behoeve van de werving- en selectieprocedure.

2. Toepasselijkheid

2.1. Door gebruik van de Website te maken, gaat een Gebruiker akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de Website die door ANWB worden aangeboden.
Deze Gebruikersvoorwaarden geven de rechten en verplichtingen weer in de verhouding tussen Gebruikers van deze Website en ANWB.
2.2. Indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
2.3. ANWB behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. ANWB zal de wijzigingen bekend maken via de website “Werken bij ANWB”. Bij gebruik van de Website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden zoals vermeldt op de website van toepassing.
2.4. ANWB behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website aan te brengen.

3. Gebruik van de Website

3.1. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan ANWB verstrekte informatie. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden garandeert Gebruiker dat hij geen gedraging verricht die in strijd is met de wet, met de maatschappelijke betamelijkheid, de goede zeden of de openbare
orde, dan wel een inbreuk maakt op rechten van derden.
3.2. Het is Gebruiker niet toegestaan om;
a) een CV, Motivatie of te solliciteren voor enige vacature uit naam van een ander;
b) via de Website Content/Data te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen;
c) Derden in te schakelen om één van de in dit artikel genoemde handelingen te verrichten;
d) Andere werkzoekenden of sollicitanten te benaderen;
e) Contactpersonen van ANWB te benaderen voor acquisitie doeleinden.

4. Privacy en verwerking van Persoonsgegevens

4.1. Op verschillende onderdelen van de Website kan de ANWB Persoonsgegevens van Gebruiker vragen. Bij het Verwerken van persoonsgegevens zal de ANWB de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. De beveiliging is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.
4.2. Op het moment dat Gebruiker Persoonsgegevens invult op de Website of zich inschrijft voor vacature- updates, worden deze gegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze werving & selectie activiteiten. ANWB verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
- Voor het toesturen van vacature nieuws, updates en evaluatieverzoeken, aan de Gebruiker indien jij je hiervoor aanmeld;
- Om de Gebruiker een bevestiging te sturen van een ingediende sollicitatie;
- Om de Gebruiker uit te nodigen voor een eventuele (sollicitatie) gesprekken of om met je in contact te treden;
- Om de Gebruiker op de hoogte te houden van de voortgang van de sollicitatieprocedure;
- Om de geschiktheid en beschikbaarheid van Gebruiker te kunnen beoordelen in verband met een openstaande vacature;
- Om te kunnen voldoen aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving.
De ANWB verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens:
- NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
- Geboortedatum, geslacht;
- Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties, getuigschriften;
- Gegevens over beschikbaarheid.
Gebruiker dient er zelf voor te zorgen, dat de CV of andere documenten die geüpload worden via de Website geen informatie bevat die niet direct van belang zijn voor de sollicitatie. Voorbeelden hiervan zijn BSN-nummer, kopie van identiteitsbewijzen of rijbewijs, bankgegevens of andere informatie die fraudegevoelig kan zijn.
4.3. We gebruiken de persoonsgegevens van Gebruiker alleen voor ons zelf (de eigen bedrijfsvoering). De ANWB verstrekt geen persoonsgegevens van Gebruiker aan derden, tenzij Gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven of ingeval van een wettelijke verplichting waaraan ANWB dient te voldoen. Indien een assessment of medische keuring een onderdeel vormt van een selectieprocedure, dan zullen wij Gebruiker hierover informeren in de vacaturetekst. Voordat de ANWB tot verstrekking van de gegevens van Gebruiker aan een assessmentbureau of keuringsbureau overgaat, zal ANWB hiervoor voorafgaand aan de verstrekking schriftelijk toestemming van Gebruiker vragen.
4.4. Indien Gebruiker zijn gegevens wenst te verwijderen dan kan Gebruiker dit aangeven in zijn profiel. Gebruiker ontvangt na zijn verzoek een e-mailbevestiging, waarna ANWB zal zorgdragen dat de gegevens worden verwijderd, tenzij verwijdering niet mogelijk is in verband met een wettelijke verplichting waaraan de ANWB dient te voldoen.
4.5. Bij het bewaren van persoonsgegevens van Gebruiker is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke termijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. De Website wordt beschermd door alle intellectuele eigendomsrechten toebehorend aan ANWB B.V., het is noch Leden noch enig ander gebruiker toegestaan om hier inbreuk op te maken.
5.2. Het is het Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding met betrekking tot intellectueel eigendomsrechten, zoals merk en logo, van ANWB te hanteren, te verwijderen of te wijzigen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. ANWB heeft met zorg de website samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. ANWB is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door ANWB verstrekte informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
6.2. AMWB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website Werken bij ANWB.
6.3. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANWB worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zodanig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten
behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigenoefening, studie of gebruik welk niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag- nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

7. Vragen

Vragen over de Gebruikersvoorwaarden of het gebruik van persoonsgegevens kunt u richten aan: anwbselect@anwb.nl

Den Haag, mei 2018